Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het wassen, drogen, vouwen en strijken van het door de klant aangeboden was-/strijkgoed;


Door het was-/strijkgoed toe te vertrouwen aan KOZO aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en tarieven. Op verzoek worden deze voorwaarden verstrekt.


Verplichtingen van Koeter Zorgwasserij

 • Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs, de ophaal- en aflever datum van het wasgoed/strijkgoed, en in specifieke situaties, het ondertekenen van een eigen risicoverklaring.
 • Bij inname van het wasgoed/strijkgoed een ontvangstbewijs aan de klant geven. KOZO is gerechtigd het aan haar aangeboden wasgoed/strijkgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.
 • KOZO zal zorgvuldig met het wasgoed/strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed/strijkgoed, conform de was- en strijkinstructies van het wasgoed/strijkgoed. Bij de uitvoering van die diensten mag KOZO in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het wasgoed/strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het wasgoed/strijkgoed; knopen, gespen, rubber belegsels, geplakte ceintuurs, borduursels, stiksels, lusjes, voeringen, zomen, naden, samengestelde stoffen etc. die door of tijdens het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het wasgoed/ strijkgoed losraken of rafelen, worden niet door KOZO opnieuw aan het wasgoed/strijkgoed bevestigd of hersteld; KOZO is niet verantwoordelijk voor vermissing van achtergelaten voorwerpen of geld in aangeboden wasgoed/strijkgoed.

Verplichtingen van de klant:


Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de klant zich om:

 • Aanwijzingen van KOZO op te volgen met betrekking tot het merken, voorbehandelen en verpakken van het aangeboden wasgoed/strijkgoed. Dit betekent in elk geval dat de klant:
  1. Nog niet eerder gewassen textiel apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om niet eerder gewassen kleding gaat.
  2. Sterk vervuild wasgoed vooraf heeft voorgewassen c.q. voor heeft geweekt.
  3. Vooraf melding maakt van vlekken in textiel, informatie geeft over de aard van de vlekken alsmede dat de vlekken nog niet door de klant zijn voorbehandeld.
  4. Alle aangeleverde wasgoed/strijkgoed heeft ontdaan van (losse)voorwerpen (zoals plastic zakjes, wegwerphandschoenen, maandverband, zakdoekjes, flesjes desinfectans, snoep, spijkers, schroeven, muntstukken, knikkers, gereedschap, sleutels, aanstekers, pennen e.d.). Losse voorwerpen kunnen schade (inclusief verkleuringen) aan kleding en machines veroorzaken;
 • Vooraf informatie te geven over wasgoed/strijkgoed dat een speciale behandeling heeft gehad die door het was- of droogproces mogelijk teniet wordt gedaan. Te denken valt hierbij aan apprèteer of impregneermiddelen, zoals stijfsel, waterdicht maken, anti-allergeen maken, no ironing etc.;
 • Wasgoed/strijkgoed aan te leveren dat voorzien is van een leesbaar was- en strijkvoorschrift, of waarvan tenminste het weefsel en of de samenstelling bekend dient te zijn. Is naar het oordeel van KOZO onvoldoende bekend hoe het aangeleverde wasgoed/strijkgoed gewassen/gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende wasgoed/strijkgoed niet gewassen/ gestreken, terwijl KOZO wel bevoegd is een (deel)betaling in rekening te brengen voor geïnvesteerde arbeidstijd.
 • Terug bezorging van aangeboden wasgoed/strijkgoed op en omstreeks het afgesproken tijdstip mogelijk te maken.
 • Bij aflevering van het wasgoed/strijkgoed het ontvangstbewijs te overleggen.

Aansprakelijkheid

 • KOZO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan wasgoed/strijkgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van KOZO.
 • Aan KOZO kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan wasgoed/strijkgoed of beschadiging van wasgoed/strijkgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van:
  1. Bij de behandeling van betrokken wasgoed/strijkgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring, verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering.
  2. Schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan het ter behandeling aangeboden wasgoed/strijkgoed, alsmede schade ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels, geplakte ceintuurs etc. die zich aan het te behandelen wasgoed/strijkgoed bevinden.
  3. Schade die in aanleg aanwezig is in het aangeboden wasgoed/strijkgoed.
  4. Onvolledige reiniging of verwijdering van vlekken indien met de gebruikmaking van de gebruikelijke en beschikbare behandelingsmethoden en – middelen de aan het aangeboden wasgoed/strijkgoed aanwezige vervuiling niet of niet zonder beschadiging te verwijderen is.
 • Mocht KOZO aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan het wasgoed/strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de dagwaarde van het wasgoed/strijkgoed. Onder dagwaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het wasgoed/ strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Iedere vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten. <1⁄2jaar 90%,<1jaar 75%;<2jaar 50%>2jaar 0%
 • In specifieke gevallen zal KOZO de klant verzoeken een eigen risico verklaring te ondertekenen. Door ondertekening van deze verklaring geeft de klant aan door KOZO expliciet op de hoogte te zijn gebracht van de risico’s die het was- en droogproces en eventueel het strijken met zich meebrengt op het aangeboden wasgoed/strijkgoed en neemt de klant dit risico geheel voor eigen rekening. De eigen risicoverklaring blijft in bezit van KOZO.
 • KOZO zal de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn uitvoeren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KOZO geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KOZO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kozo niet mogelijk is, langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien KOZO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren. 

Klachten

 • Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het wasgoed/ strijkgoed of over de facturatie, dient de klant direct na het aannemen van het wasgoed/strijkgoed schriftelijk aan KOZO te melden, doch uiterlijk binnen 48 uur. Alle meldingen na deze periode zullen niet door KOZO in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard;
 • Bij een klacht dient de klant op verzoek van KOZO alle gegevens omtrent het wasgoed/strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht betrekking heeft op beschadiging van het wasgoed/strijkgoed, dan dient het beschadigde artikel aan KOZO getoond te worden;
 • Indien wordt vastgesteld dat KOZO aansprakelijk is voor de schade aan het wasgoed/strijkgoed, zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende wasgoed/strijkgoed is gekocht. Als dit niet mogelijk is, staat het KOZO vrij om zelf de hoogte van de waarde van het wasgoed/strijkgoed in te schatten. Verdere afhandeling van de klacht gebeurt conform het gestelde onder punt 3 van het artikel “aansprakelijkheid”.

Betalingstermijn / Betalingsvoorwaarden

 • Betaling dient bij ophalen / bezorgen van gewassen kleding, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden bij overhandiging van het bewerkte wasgoed/strijkgoed. Indien betaling op termijn is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering van het bewerkte wasgoed/strijkgoed op rekeningnummer NL88 RABO 0350 7782 13 tnv Kozo Koeter Zorgatelier V.O.F.
 • Bij in gebreke blijven van betaling binnen genoemde termijn komen alle kosten van incasso alsmede de wettelijke rente voor rekening van de klant.
x
Success message!
Warning message!
Error message!