Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het wassen, drogen, vouwen en strijken van het door de klant aangeboden was- of strijkgoed;

Door het was- of strijkgoed toe te vertrouwen aan KOZO Zorgwasserij aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en tarieven. Op verzoek worden deze voorwaarden op papier verstrekt.1. Verplichtingen van Koeter Zorgwasserij


De verplichtingen van KOZO zijn om:


1.1 Met de klant een duidelijke afspraak te maken met betrekking tot de prijs, de ophaal- en afleverdatum van het was- of strijkgoed, en in specifieke situaties, het ondertekenen van een eigen risicoverklaring.


1.2 Bij inname van het stoomgoed een ontvangstbewijs aan de klant te geven. KOZO is gerechtigd het aan haar aangeboden stoomgoed af te geven aan de toonder van het ontvangstbewijs.


1.3 KOZO zal zorgvuldig met het was- of strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het was- of strijkgoed, conform de was- en strijkinstructies van het was- of strijkgoed. 


1.4 Bij de uitvoering van die diensten mag KOZO in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het was- of strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het was- of strijkgoed knopen, gespen, rubber belegsels, vaste ceinturen, borduursels, stiksels, lusjes, voeringen, zomen, naden, samengestelde stoffen etc. die door of tijdens het wassen, drogen, vouwen en/of strijken van het was- of strijkgoed losraken of rafelen, worden niet door KOZO opnieuw aan het was- of strijkgoed bevestigd of hersteld.


1.5 KOZO is niet verantwoordelijk voor vermissing van achtergelaten voorwerpen of geld in aangeboden was- of strijkgoed.2. Verplichtingen van de klant:


Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de klant zich om:

 • Aanwijzingen van KOZO op te volgen met betrekking tot het merken, voorbehandelen en verpakken van het aangeboden was- of strijkgoed. Dit betekent in elk geval dat de klant:

2.1 Nog niet eerder gewassen textiel apart verpakt en aanlevert met hierop de vermelding dat het om niet eerder gewassen kleding gaat.


2.2 Vooraf melding maakt van vlekken in textiel, informatie geeft over de aard van de vlekken alsmede dat de vlekken nog niet door de klant zijn voorbehandeld.


2.3 Alle aangeleverde was- of strijkgoed heeft ontdaan van (losse)voorwerpen (zoals plastic zakjes, wegwerphandschoenen, maandverband, zakdoekjes, flesjes desinfectans, snoep, spijkers, schroeven, muntstukken, knikkers, gereedschap, sleutels, aanstekers, pennen e.d.). Het is belangrijk om te weten dat losse voorwerpen schade (inclusief verkleuringen) aan kleding en machines kunnen veroorzaken. In het geval dat de machines beschadigd raken als gevolg van niet verwijderde voorwerpen, kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. 


2.4 Vooraf informatie te geven over was- of strijkgoed dat een speciale behandeling heeft gehad die door het was- of droogproces mogelijk teniet wordt gedaan. Te denken valt hierbij aan appreteer of impregneermiddelen, zoals stijfsel, waterdicht maken, anti-allergeen maken, no ironing etc.;


2.5 Was- of strijkgoed aan te leveren dat voorzien is van een leesbaar was- en strijkvoorschrift, of waarvan tenminste het weefsel en of de samenstelling bekend dient te zijn. Indien naar het oordeel van KOZO onvoldoende bekend is hoe het aangeleverde was- of strijkgoed gewassen of gestreken dient te worden, zal de klant een eigen risicoverklaring ondertekenen.


2.6 Terug bezorging van aangeboden was- of strijkgoed op en omstreeks het afgesproken tijdstip mogelijk te maken.


2.7 De klant is verplicht de wasserij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van items die niet zijn eigendom zijn. De klant zal deze items ter beschikking van de wasserij houden totdat deze door KOZO opgehaald worden.


2.8 Bij aflevering van het stoomgoed het ontvangstbewijs te overleggen.3. Aansprakelijkheid


3.1 KOZO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden schade aan was- of strijkgoed van welke aard dan ook, tenzij het ontstaan van de schade aantoonbaar is te wijten aan opzet of grove schuld van KOZO.


3.2 Aan KOZO kan in ieder geval nooit worden toegerekend verloren gegaan was- of strijkgoed of beschadiging van was- of strijkgoed voor zover die beschadiging het gevolg is van:


 • Bij de behandeling van betrokken was- of strijkgoed gebruikelijk optredende slijtage, krimp, slap worden van textiel, ontkleuring, verkleuring, doorlopen van kleuren of enige andere verandering.
 • Schade die een gevolg is van voorwerpen in of aan het ter behandeling aangeboden was- of strijkgoed, alsmede schade ontstaan door verlies of beschadiging van knopen, gespen, ritssluitingen, rubber belegsels, vaste ceinturen etc. die zich aan het te behandelen was- of strijkgoed bevinden.
 • Schade die in aanleg aanwezig is in het aangeboden was- of strijkgoed.
 • Onvolledige reiniging of verwijdering van vlekken indien met de gebruikmaking van de gebruikelijke en beschikbare behandelingsmethoden en – middelen de aan het aangeboden was- of strijkgoed aanwezige vervuiling niet of niet zonder beschadiging te verwijderen is.

3.3 Mocht KOZO aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade aan het was- of strijkgoed, dan zal deze schade worden vastgesteld aan de hand van de dagwaarde van het was- of strijkgoed. Onder dagwaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het was- of strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van die zaak. Iedere vorm van gevolgschade is van vergoeding uitgesloten. <1⁄2 jaar 90%, <1 jaar 75%, <2 jaar 50%, >2 jaar 0%.


3.4 In specifieke gevallen zal KOZO de klant verzoeken een eigen risico verklaring te ondertekenen. Door ondertekening van deze verklaring geeft de klant aan door KOZO expliciet op de hoogte te zijn gebracht van de risico’s die het was- en droogproces en eventueel het strijken met zich meebrengt op het aangeboden was- of strijkgoed en neemt de klant dit risico geheel voor eigen rekening. De eigen risicoverklaring blijft in bezit van KOZO.


3.5 KOZO zal de werkzaamheden binnen de afgesproken termijn uitvoeren, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop KOZO geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KOZO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kozo niet mogelijk is, langer duurt dan één week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien KOZO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.4. Klachten


4.1 Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het was- of strijkgoed of over de facturatie, dient de klant direct na het aannemen van het was- of strijkgoed schriftelijk aan KOZO te melden, doch uiterlijk binnen 48 uur. Alle meldingen na deze periode zullen niet door KOZO in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijkheid voor worden aanvaard;


4.2 Bij een klacht dient de klant op verzoek van KOZO alle gegevens omtrent het was- of strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te komen. Indien de klacht betrekking heeft op beschadiging van het was- of strijkgoed, dan dient het beschadigde artikel aan KOZO getoond te worden;


4.3 Indien wordt vastgesteld dat KOZO aansprakelijk is voor de schade aan het was- of strijkgoed, zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende was- of strijkgoed is gekocht. Als dit niet mogelijk is, staat het KOZO vrij om zelf de hoogte van de waarde van het was- of strijkgoed in te schatten. Verdere afhandeling van de klacht gebeurt conform het gestelde onder punt 3.3 van het artikel 3 Aansprakelijkheid.5. Betalingstermijn / Betalingsvoorwaarden


5.1 Betaling dient bij ophalen of bezorgen van gewassen kleding, tenzij anders overeengekomen, plaats te vinden bij overhandiging van het bewerkte was- of strijkgoed. Indien betaling op termijn is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na aflevering van het bewerkte was- of strijkgoed op rekeningnummer NL88 RABO 0350 7782 13 t.n.v. Kozo Koeter Zorgatelier V.O.F.


5.2 Bij in gebreke blijven van betaling binnen genoemde termijn komen alle kosten van incasso alsmede de wettelijke rente voor rekening van de klant.6. Spaarkaarten

 • Per wasbeurt ontvangt u 1 stempel.
 • Bij 10 stempels ontvangt u een wasbeurt van 5 kilo gratis.
 • Alleen volle spaarkaarten zijn geldig.
 • De spaarkaart blijft onbeperkt geldig.
 • De spaarkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • U ontvangt geen stempel voor de wasbeurt waarbij u een spaarkaart inwisselt.
 • De spaarkaart kan alleen in zijn geheel worden ingewisseld, er worden geen stempels teruggegeven als de kaart wordt ingewisseld bij minder dan 5 kilo wasgoed.
 • Losse stempels en Kozo spaarkaarten met minder dan 10 stempels zijn niet inwisselbaar.
 • Alleen originele Kozo Wasserij spaarkaarten zijn inwisselbaar.
 • Kozo behoudt zich het recht voor Kozo spaarkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus doen voorkomen te weigeren.
 • Kozo Wasserij behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Voor vragen, klachten en of opmerkingen met betrekking tot de spaaractie kunt u terecht bij Kozo Wasserij of via de mail op info@kozo.nu
 • Kozo Wasserij is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.


7. Cadeaukaarten

 • De cadeaukaart is geldig voor een periode van één jaar na de uitgiftedatum, tenzij anders vermeld. Na de vervaldatum kan de cadeaukaart niet meer worden gebruikt.
 • De cadeaukaart kan worden gebruikt voor de diensten van de Kozo wasserij, zoals het laten wassen van kleding, dekbedden of het laten strijken van kleding. Let op: het gebruik van de cadeaukaart is niet van toepassing op het stomen van kleding of andere specifieke diensten, tenzij anders vermeld.
 • Het saldo op de cadeaukaart kan in delen worden gebruikt, totdat het volledige saldo is opgebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de kaarthouder om het saldo en de geldigheid van de cadeaukaart te controleren.
 • De cadeaukaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld of andere cadeaukaarten. Restitutie van het saldo op de cadeaukaart is niet mogelijk.
 • Bij verlies, diefstal of beschadiging van de cadeaukaart wordt geen vervanging of vergoeding verstrekt. Zorg ervoor dat u de cadeaukaart veilig bewaart en behandelt als contant geld.
 • Bij vermoeden van fraude of misbruik behouden wij ons het recht voor om de cadeaukaart te blokkeren en/of ongeldig te verklaren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies als gevolg van fraude of misbruik.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de cadeaukaart, tenzij dit wettelijk niet kan worden uitgesloten.
 • Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op onze website.
 • Op de cadeaukaart en deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zijn de Nederlandse rechterlijke instanties bevoegd.
 • Door het gebruik van de cadeaukaart gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.


Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Kozo Wasserij op info@kozo.nu of bellen naar 0638963134.


Aldus opgemaakt te Helmond, 8 mei 2023.

Success message!
Warning message!
Error message!