Leveringsvoorwaarden

  • Leveringstermijnen worden naar mogelijkheid aangehouden. De door Kozo Wasserij in acht te nemen leveringstermijnen worden in overleg vastgesteld. De door Kozo Wasserij opgegeven levertijden zijn niet fataal en zij raakt dan ook niet in verzuim door de enkele overschrijding daarvan. De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende verwerkingscapaciteit en voorraden.
  • Indien buiten de schuld van Kozo Wasserij vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde omstandigheden of ten gevolge van het tussentijds wijzigen van de order door de opdrachtgever, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd, onverminderd het hierna bepaalde voor het geval dat Kozo Wasserij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, dan wel niet- nakoming en/of opschorting van zijn/haar verplichtingen jegens Kozo Wasserij.
  • Bij aflevering controleert de opdrachtgever de volume eenheden. Bij verschillen kan men binnen 48 uur reageren. Daarna is eventueel verhaal over volume eenheden niet meer mogelijk.
  • De opdrachtgever is verplicht Kozo Wasserij zo spoedig mogelijk in kennis te stellen van het ontvangen van zaken die niet zijn/haar eigendom zijn. Kozo Wasserij zal deze zaken zo spoedig mogelijk ophalen bij de opdrachtgever.
  • Binnen de gemeente Helmond brengt en haalt Kozo Wasserij het was- en strijkgoed kosteloos. Buiten de gemeente Helmond rekent Kozo Wasserij 21 cent per km
  • Indien de zaken door Kozo Wasserij naar de opdrachtgever worden toegebracht en weer opgehaald, dan zorgt de opdrachtgever er te allen tijde voor dat de medewerkers van Kozo Wasserij - en voor anderen die dit namens Kozo Wasserij uitvoeren – dit , met alle middelen die Kozo Wasserij voor deze handelingen inzet, op de locatie(s) van de opdrachtgever in navolging van de Arbeidsomstandighedenwet en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving op een gezonde, veilige en efficiënte manier kunnen uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is het maximale gewicht dat door de medewerkers van Kozo Wasserij getild mag worden; de werkzaamheden dienen binnen de daarvoor aangegeven kaders uitgevoerd te worden en de opdrachtgever dient daaraan volledige medewerking verlenen.
  • Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft Kozo Wasserij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
  • Kozo Wasserij is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.


Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Kozo Wasserij op info@kozo.nu of bellen naar 0638963134.


Aldus opgemaakt te Helmond, 8 mei 2023.

Success message!
Warning message!
Error message!